Zainteresowany? Napisz do nas:
..lub zadzwoń
+48 600 021 000

Znamy odpowiedź na Twoje pytanie !

Planujesz zakup samochodu, maszyny lub innego środka trwałego i będziesz korzystać z zewnętrznego finansowania ? Nie wiesz co będzie korzystniejsze dla Twojej firmy – leasing, kredyt a może pożyczka ? Chciałbyś wiedzieć z jakimi formalnościami i opłatami zetkniesz się przed, w trakcie lub po zawarciu umowy ?
Poniżej szereg pytań, a za nimi rzetelnych odpowiedzi, dzięki którym będziesz miał możliwość zapoznania się z nie zawsze zrozumiałymi zasadami, warunkami lub decyzjami, które wiążą się z poszczególnymi metodami finansowania.
Jeżeli jakiegoś zagadnienia Ci brakuje - napisz do nas - postaramy się szybko odpowiedzieć i być może Twoje pytanie wzbogaci nasz serwis.

Zagadnienia prawno-podatkowe

  Odpowiedź: Chcąc obniżyć podstawę opodatkowania należy wziąć pod uwagę skutki podatkowe jakie niesie za sobą finansowanie przedmiotu za pomocą leasingu i kredytu, a są one istotnie różne. W przypadku leasingu operacyjnego kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa (zwana opłatą wstępną lub czynszem inicjalnym) oraz każda kolejna rata leasingowa. Poziom kosztów podatkowych jest więc ograniczony ilością posiadanych środków, które możesz przeznaczyć na ową wpłatę lub na początkowe raty. W przypadku kredytu lub leasingu finansowego kosztem uzyskania są odsetki oraz amortyzacja. Jeżeli kupujesz pojazd nie będący samochodem osobowym oraz jesteś tzw. „małym podatnikiem” (roczny przychód w 2015 roku max 5,1 mln zł) możesz skorzystać z tzw. amortyzacji jednorazowej polegającej na wrzuceniu w koszty całości ceny nabycia pojazdu niezależnie od wielkości Twojego udziału własnego.
  Odpowiedź: W przypadku pojazdów podlegających rejestracji podstawowym i najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu jest częściowe przewłaszczenie pojazdu. Kredytobiorca dokonuje rejestracji pojazdu w swoim wydziale komunikacji na podstawie dokumentów dostarczonych przez sprzedającego wraz z umową przewłaszczenia dostarczoną przez bank, który jednocześnie zostaje wpisany jako współwłaściciel tego pojazdu do dowodu rejestracyjnego (na drugiej stronie tego dokumentu). Dla pojazdów i innych przedmiotów nie podlegających rejestracji (np. przyczepy leśne lub niektóre rolnicze) stosowany jest sądowy zastaw rejestrowy, skutkujący wpisem przedmiotu w rejestrze zastawów. Rejestr ten wskazuje, że na oznaczonym przedmiocie został ustanowiony zastaw na rzecz banku. Rejestr zastawów jest jawny i każdy może uzyskać informację o tym, czy określony przedmiot (pojazd) nie jest zastawiony. Wpis do rejestru zastawów dokonywany jest na podstawie pisemnego wniosku właściciela (kredytobiorcy). Wniosek ten jest podpisywany po zawarciu umowy kredytowej i po rejestracji pojazdu przez kredytobiorcę, ale przed uruchomieniem kredytu (przed wypłatą środków). Niezależnie od formy zabezpieczenia na pojeździe, każdorazowo bank wymaga cesji na swoją rzecz praw z polisy ubezpieczenia (w przypadku pojazdów będzie to cesja z polisy AC).
  Odpowiedź: Amortyzacja jednorazowa jest rozwiązaniem służącym wsparciu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców o statusie tzw. „małego podatnika” (którzy w poprzednim roku nie przekroczyli równowartości 1,2 mln euro obrotu – w 2016 roku limit ten to 5.092.000 zł) oraz dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (płacących zarówno PIT jak i CIT). Opcja ta polega na możliwości zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów całości ceny nabycia środka trwałego jednorazowo w chwili jego nabycia. Warto pamiętać, że prawo to jest ograniczone tak rzeczowo jak i kwotowo. Oznacza to, że nie wszystkie przedmioty mogą być w ten sposób amortyzowane. Wyznacznikiem w tym wypadku jest klasyfikacja środków trwałych (KŚT), a prawo to dotyczy jedynie przedmiotów z grup 3-8 (czyli np.: środków transportu, ale z wyłączeniem aut osobowych). Jeżeli chodzi o ograniczenie kwotowe rocznego odpisu to w 2016 roku wynosi on 212.000 zł (równowartość 50 tys. euro). Jeżeli Twoja firma i przedmiot finansowania spełniają określone powyżej warunki, to masz możliwość zaliczenia w koszty całości ceny zakupu – dzięki temu pomniejszysz podstawę opodatkowania o wartość inwestycji i obniżysz wysokość płaconych podatków.
  Odpowiedź: Nowelizacja ustawy o podatku VAT, która weszła w życie 01.04.2014 r. wprowadziła dwa progi odliczenia podatku VAT od kosztów związanych z samochodami osobowymi – albo podatnik rozlicza połowę VAT-u zawartego w cenie nabycia i w kosztach eksploatacji, albo całość. Poziom odliczenia (50% lub 100%) ściśle zależy od zadeklarowanego i rzeczywistego sposobu użytkowania danego pojazdu.
  Aby móc odliczać całość podatku VAT przedsiębiorca musi:
  • dokonać zgłoszenia na odpowiednim formularzu takiego pojazdu do US,
  • prowadzić ścisłą ewidencję przebiegu pojazdu,
  • jeżeli w firmie zatrudnieni są pracownicy, którzy będą korzysta
  • z tego pojazdu to musi powstać szczegółowa instrukcja dotycząca zasad użytkowania, która zagwarantuje spełnienie warunku wykorzystania auta wyłącznie do celów firmowych.
  Korzystanie z samochodu osobowego, które nie spełnia opisanych wyżej warunków skutkuje tym, że przedsiębiorca ma prawo rozliczać max 50% podatku VAT zawartego w kosztach zakupu i eksploatacji. I nie ma tu znaczenia czy użytkowanie prywatne sięga połowy czasu pracy samochodu osobowego, czy też jest w skali miesiąca tylko jednokrotne. Niektóre urzędy skarbowe forsują interpretację, iż jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest w miejscu zamieszkania, to już sam ten fakt potwierdza użytkowanie prywatne pojazdu, a więc 50%-owy limit odliczenia VAT-u.
  Zasady odliczania VAT dotyczą pojazdów będących własnością podatnika, jak i również wynajmowanych lub leasingowanych przez niego.
  Odpowiedź: Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady rozliczania podatku VAT dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Obecnie, aby odliczać 100% podatku VAT od kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów ciężarowych o DMC do 3,5 tony (zakup pojazdu, paliwo, opłaty autostradowe, części, serwis itp.) trzeba spełnić pewne dodatkowe warunki – w innym wypadku pozostaje możliwość odliczenia jedynie 50% VAT od poniesionych kosztów. Wspomniane wyżej warunki są albo przedmiotowe (pojazdy nie tylko homologowane jako ciężarowe, ale również posiadające odpowiednie parametry techniczne), albo związane są z warunkami użytkowania wyłącznie do celów służbowych potwierdzone rejestrem przebiegu. Do pierwszej grupy należą:
  • wielozadaniowe pojazdy typu VAN lub pickup z jednym rzędem siedzeń lub takie, które mają odkrytą przestrzeń ładunkową,
  • samochody dostawcze, w których kabina kierowcy jest oddzielona od przestrzeni ładunkowej,
  • samochody specjalne (np.: dźwig, zwyżka, pomoc drogowa),
  • pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (tj. busów i autobusów - art. 86a ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o VAT),
  Czy samochód spełnia w/w warunki wynika z dodatkowego badania technicznego i wystawionego przez stacje diagnostyczną zaświadczenia, które z kolei jest podstawą do dokonania stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym.
  Wzory obecnie wydawanych zaświadczeń dostępne są w sieci, a są to:
  • VAT 1a: dla pojazdów innych niż osobowe z jednym rzędem siedzeń oddzielonych ścianą lub inną trwała przegrodą od części do przewozu ładunków,
  • VAT 1b: dla pojazdów innych niż osobowe z jednym rzędem siedzeń, które maja otwartą przestrzeń ładunkową,
  • VAT 2: dla pojazdów innych niż osobowe z jednym rzędem siedzeń, w których przestrzeń ładunkowa i kabina kierowcy stanowią oddzielne konstrukcyjnie elementy (czyli zabudowy na podwoziu),
  Warunkiem potwierdzenia użytkowania samochodu wyłącznie do celów służbowych, które pozwala na odliczenie 100% VAT od kosztów zakupu i eksploatacji pojazdu jest prowadzenie ewidencji przebiegu. Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że powyższym zasadom podlegają pojazdy niezależnie od sposobu ich finansowania, a więc również samochody leasingowane oraz zakupione w kredycie. Dlatego opłaty leasingowe, jako koszt eksploatacji podlegają tym samym ograniczeniom co do zasad odliczania podatku VAT.
  Odpowiedź: Od dnia 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych (niezależnie od sposobu i momentu nabycia) podlega opodatkowaniu 23%-ową stawką podatku VAT. Ta sama zasada obowiązuje nawet w przypadku, kiedy przy zakupie tego pojazdu możliwe było jedynie ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT. Podstawa prawna: §1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2014 r. Aby jednak sztucznie nie obciążać podatnika, ustawodawca wprowadził system korekt, które pozwalają na zwiększenie odliczenia podatku. System korekt, bazuje na założeniu, że sprzedaż pojazdu jest rodzajem działania gospodarczego, co zgodnie z nowymi zasadami odliczenia VAT pozwala na 100% jego odliczenie. System korekt będzie stosowany, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy:
  • z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza,
  • z ograniczonym do 50% prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu lub przeznacza ten pojazd do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej.
  W tym drugim przypadku system korekt umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty (art. 90b ust. 1 ustawy o VAT) Pojazdy samochodowe o wartości początkowej do 15 tys. zł (wartość tę ustala się zgodnie z przepisami o podatku dochodowym) będą podlegały 12-miesięcznej korekcie. Korekcie będą podlegały tylko wydatki z tytułu nabycia pojazdu. Pozostałe wydatki związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu operacyjnego, poniesione po wprowadzaniu zmian z 01.04.2014 r. nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco, co pozwala na ich bieżącą korektę. Przykład: Podatnik zakupił do firmy samochód osobowy w marcu 2012 r. Samochód kosztował netto 100.000 zł, VAT wyniósł 23.000 zł. Zgodnie z obowiązującymi wtedy zasadami można było odliczyć 60% jednak nie więcej niż 6.000 zł podatku i taką kwotę podatku odliczono w 2012. W maju 2014 firma sprzedaje samochód i zgodnie z obowiązującymi zasadami musi opodatkować sprzedaż wg stawki 23%. Jeżeli nie było by systemu korekt firma „poniosłaby stratę” z powodu odliczenia tylko 6.000 zł i obowiązku odprowadzenia obecnie do US 23% podatku od kwoty netto sprzedaży. Jeżeli zastosujemy korektę „strata” podatnika jest o wiele niższa.

Rodzaje i oferty finansowania

  Odpowiedź: W odpowiedzi na to pytanie z jednej strony zaprezentujemy warunki proponowane przez firmy leasingowe oraz banki, a z drugiej, w uzupełnieniu, zasygnalizujemy skutki podatkowe tych produktów, mające wpływ na rzeczywisty koszt inwestycji. Standardową, oczekiwaną opłatą wstępną w leasingu jest 10%, choć coraz częściej, zwłaszcza przy finansowaniu pojazdów dostępne są produkty z minimalnymi wpłatami na poziomie 5%, a nawet 1%. Wymagana opłata wstępna to jeden z głównych czynników wyznaczających określoną procedurę realizacji transakcji leasingowej, jeżeli więc zależy Ci na procedurze uproszczonej to nie możesz oczekiwać, że będzie ona symboliczna. Oczekiwania w zakresie wpłaty rosną też w sytuacji kiedy przedmiot leasingu jest używany lub też okres prowadzenia przez Ciebie działalności jest niewielki. Jeżeli dopiero rozpocząłeś działalność lub prowadzisz ją krócej niż pół roku, to musisz się liczyć, że wymagana opłata wstępna może wynieść nawet 20%-30% wartości przedmiotu. Banki udział własny uzależniają od wielkości udzielanego kredytu. Przy kredytach małych bez większych problemów możliwe jest finansowanie 100% ceny zakupu pojazdu (0% udziału własnego). Jeżeli jednak wielkość kredytu rośnie, a Klient oczekuje procedury uproszczonej, konieczne jest wpłacenie 10%-20%, a nawet 30% udziału własnego. Bez względu na wymaganą przez instytucję finansową wpłatę, ważny jest skutek podatkowy wybranej metody finansowania, która ma kluczowy wpływ na rzeczywistą ilość zaangażowanej gotówki. Jeżeli kupowany na fakturę VAT przedmiot, w cenie brutto ma pełen 23%-owy VAT, to przy leasingu, rozliczysz VAT tylko od uiszczonej wpłaty; przy kredycie lub pożyczce leasingowej, odzyskasz natomiast cały VAT zawarty w cenie zakupu (od 100% wartości netto). Jeżeli dany zakup kwalifikuje się do zastosowania amortyzacji jednorazowej, to oprócz rozliczenia pełnego VAT-u będziesz miał możliwość jednorazowego wrzucenia w koszty 100% ceny netto kupowanego przedmiotu. Jeżeli więc na bieżąco nie masz zbyt dużego VAT-u do płatności oraz rocznie Twój dochód do opodatkowania nie jest większy niż wartość kupowanego przez Ciebie przedmiotu – wydatkowane wstępnie kwoty, tak w leasingu, jak i w kredycie lub pożyczce, raczej będą do siebie zbliżone. Jeżeli jednak będziesz mógł szybko odzyskać VAT z pełnej faktury zakupu lub też możesz skorzystać z amortyzacji jednorazowej – kredyt lub pożyczka pozwolą nie tylko zminimalizować udział własny w inwestycji, ale dodatkowo dostaniesz (poprzez oszczędności w podatkach) wolne środki do obrotu.
  Odpowiedź: Jest to najczęściej zadawane pytanie, na które nie ma szybkiej i niestety jednoznacznej odpowiedzi. Najłatwiej jest powiedzieć: „to zależy”. Wskazanie leasingu, kredytu lub pożyczki jako sugerowanej metody finansowania ściśle zależy od uwarunkowań związanych ze sprzedażą danego pojazdu, oczekiwań Klienta co do skutków podatkowych, akceptowanego poziomu opłaty wstępnej, formalności, wykazywanych wyników finansowych, planowanej przez Klienta ewentualnej wcześniejszej spłaty, oczekiwanego miejsca rejestracji, wymogów co do czasu załatwienia itp. Ilość oraz waga kryteriów jest więc naprawdę duża i dlatego planując inwestycję z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego, korzystne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich czynników. Więcej na temat porównania leasingu, kredytu i pożyczki >>>
  Odpowiedź: Faktura VAT-marża (formalne nazewnictwo to: procedura marży - towary używane) to taki dokument sprzedaży, na którym uwidoczniona jest tylko ilość, jednostka miary, cena brutto i wartość brutto. W transakcji tej, nie występuje cena netto, a przede wszystkim nie ma wyodrębnionego podatku VAT, który mógłby podlegać odliczeniu. Jest tak dlatego, że sprzedający nalicza podatek VAT jedynie od kwoty własnej marży, a nie od całej ceny sprzedaży. Jeżeli więc firma leasingowa kupi pojazd na fakturę VAT-marża, to nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT i w konsekwencji wszystkie opłaty leasingowe wyliczy od ceny brutto.
  W przypadku leasingu operacyjnego, każda opłata wyliczona od ceny brutto z faktury VAT-marża będzie opłatą netto, do której zostanie doliczony podatek VAT (stawka od usługi leasingu to 23%). Przy finansowaniu aut osobowych, takie pojawienie się „dodatkowego” VAT-u, którego nie można rozliczyć w pełnej wysokości (limit 50%), powoduje nieopłacalność tej metody finansowania. Inaczej jest w przypadku leasingu finansowego, który podatkowo jest traktowany, jako dostawa towaru. W tej sytuacji firma leasingowa, na swojej fakturze dla klienta, stosuje takie samo naliczenie VAT-u jak na dokumencie zakupowym przedmiotu leasingu tzn. nie pojawia się opisany wyżej „dodatkowy” VAT. W związku z powyższym można przyjąć, że finansowanie zakupu na bazie faktury „VAT-marża” jest nieopłacalne w leasingu operacyjnym, ale zupełnie nie przeszkadza w realizacji leasingu finansowego.
  „Problem” faktury VAT-marża nie dotyczy tylko leasingu. Jeżeli kupujesz pojazd użytkowy na firmę i mógłbyś rozliczyć podatek VAT zawarty w cenie, to informacja o fakturze VAT-marża ma kluczowe znaczenie przy porównywaniu cen. Może się okazać, że znajdziesz ten sam pojazd, za tą samą cenę brutto, ale sprzedawany na pełną fakturę VAT – wtedy pojazd z fakturą VAT-marża jest o 23% droższy od tego drugiego.
  Odpowiedź: Umowa leasingowa składa się z części głównej, harmonogramu opłat, warunków ogólnych oraz dokumentów towarzyszących typu protokół zdawczo-odbiorczy, oświadczenie o wyborze ubezpieczenia, zgody lub rezygnacje z dodatkowych usług, porozumienia w zakresie rozliczenie zaliczki wpłaconej dostawcy, deklaracja wekslowa itp. Podpisując umowę warto skontrolować poprawność danych Twojej firmy, bo ewentualny błąd będzie skutkował źle wystawionymi fakturami na opłaty leasingowe i w konsekwencji koniecznością późniejszych niepotrzebnych korekt i aneksów. Sprawdź też wartość przedmiotu leasingu, czy jest zgodna z Twoim zamówieniem – jest to bardzo istotne zwłaszcza w sytuacjach kiedy cena zakupu jest ustalana w EUR-o. Najważniejszym jednak jest by sprawdzić, czy ilość rat, ich wysokość, wielkość wpłaty początkowej i wykup zgadzają się z ofertą, którą otrzymałeś wcześniej. Najgorsze są nieporozumienia i niedopowiedzenia (niestety często celowe) skutkujące nerwami i rozczarowaniem. Może się zdarzyć, że doradca przedstawiający ofertę nie poinformował Ciebie o kosztach, które automatycznie zostaną doliczone do rat lub będą zafakturowane po odbiorze przedmiotu leasingu, a nie zostały uwzględnione lub czytelnie opisane na etapie ofertowania. Mogą to być na przykład koszty ubezpieczenia doliczone do rat, wykup w ratach, opłata za rejestrację pojazdu, zryczałtowany serwis, opłaty manipulacyjne za indywidualne ubezpieczenie itp. Może się też okazać, że ratę, na którą tak patrzyłeś przy porównywaniu ofert, handlowiec wyliczył dla innej (niższej) wartości przedmiotu, niż ta, która jest obecnie podana w umowie, symulacja opłat została przygotowana w oparciu o nieaktualne stopy procentowe lub kalkulacja dotyczyła innego okresu trwania umowy. Ewentualne pojawienie się opisanych wyżej różnic, to nie zawsze wynik celowych działań handlowca leasingowego, choć często tak właśnie jest. W związku z powyższym żeby uniknąć nieporozumień: sprawdź umowę z wcześniejszą ofertą, zapytaj o dodatkowe koszty, skontroluj ilość rat oraz wykup.
  Odpowiedź: Przeważnie oferty leasingowe zawierają wszystkie ważne informacje – trzeba je jednak umieć odnaleźć i przede wszystkim trafnie ocenić ich znaczenie. Oceniając propozycje leasingowe zwróć uwagę na:
  • komunikaty w rodzaju „zaprezentowane warunki zależą od poziomu określonej stopy procentowej” - koniecznie sprawdź, czy jej wartość na ofercie nie jest zaniżona;
  • sumę opłat leasingowych – sprawdź, czy zawiera ona wykup, jaka jest jego wysokość i czy nie ma „z boku” dodatkowych, niepoliczonych opłat dodatkowych (np. obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenia);
  • porównując raty kwotowo zwróć uwagę na ich ilość – różne towarzystwa, przy tym samym okresie lat leasingu, stosują inne ilości rat – w jednych ilość ta jest zgodna z wielokrotną ilością 12 miesięcy w roku, a w innych jest o jedną ratę mniej;
  • sposób opisania wykupu - może się zdarzyć, że w otrzymanej propozycji, wykup będzie płatny w ratach miesięcznych jako kaucja doliczana do każdej opłaty – wtedy rzeczywista kwota miesięcznej płatności będzie większa, ale na jej część nie otrzymasz faktury;
  • wysokość miesięcznej raty – porównując oferty skontroluj, od jakiej wartości przedmiotu są one policzone.
  Cena leasingu jest ważna, ale równie istotny, a może i ważniejszy jest profesjonalizm, sprawność i rzetelność doradcy leasingowego. Może się zdarzyć, że warunki zawarte w umowie leasingowej będą odbiega od tych, które przedstawiono w ofercie. Doświadczenie pokazuje, że zdarzają się przypadki, w których dla stworzenia iluzji najtańszej propozycji, nieuczciwi handlowcy nie ujawniają wszystkich kosztów i opłat, które potem są dużym zaskoczeniem dla Klientów. Pamiętaj, że współpraca z firmą leasingową nie kończy się na odbiorze przedmiotu leasingu. Najtańsza oferta może nagle okazać się dużo gorsza, gdy nagle zaskoczą Cię opłaty, których nie uwzględniłeś w swoich kalkulacjach, będziesz potrzebował porady lub pojawią się nieprzewidziane problemy.
  Odpowiedź: Do udzielenia odpowiedzi na to pytanie najważniejsza jest informacja – jaki dokument sprzedaży ma być podstawą nabycia wybranego przez Ciebie pojazdu ? Jeżeli będzie to faktura VAT z pełnym 23%-owym podatkiem zawartym w cenie brutto to wtedy leasing, kredyt lub pożyczka podlegają równorzędnej ocenie. Jeżeli jednak sprzedaż ma nastąpić na tzw. fakturę VAT-marża to leasing operacyjny jest nieopłacalny i rozważać należy jedynie kredyt, pożyczkę lub ewentualnie leasing finansowy. Sprzedaż pojazdu na umowę kupna-sprzedaży wyklucza leasing jako metodę finansowania. W takim wypadku trzeba skorzystać z pożyczki pod zabezpieczenie lub ewentualnie uzgodnić ze sprzedającym zrealizowanie transakcji za pośrednictwem komisu samochodowego.
  Odpowiedź: Przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku VAT, w leasingu samochodu osobowego korzystne było zwiększenie wartości wykupu, żeby podwójnie wykorzystać 6.000 zł limitu kwotowego odliczenia podatku VAT. Ów limit, w proporcji 60%, najpierw rozliczano z VAT-u zawartego w opłatach leasingowych, a później ponownie z faktury wykupowej przedmiotu leasingu. Obecnie, zwiększanie wartości wykupu jest stosowane w celu obniżania rat miesięcznych. Dążenie niektórych Klientów do skalkulowania oferty leasingowej z maksymalnie możliwym wykupem ma na celu zbliżenie leasingu do wynajmu długoterminowego, z końcowym efektem rezygnacji z opcji wykupu i zwrotu przedmiotu po zakończonej umowie. Na jaki maksymalny wykup godzą się firmy leasingowe ? Przyjęcie podwyższonego wykupu w kalkulacjach leasingowych ściśle zależy od rodzaju i wieku danego przedmiotu, marki i modelu, no i oczywiście okresu leasingu. Firmy leasingowe są jednak bardzo ostrożne w wyliczaniu tych maksymalnych wartości. W sytuacjach kiedy leasingodawca nie ma gwarancji ze strony dealera lub importera, że dany przedmiot, po zakończonej umowie zostanie przez nich odkupiony po cenie nie mniejszej niż przyjęta w umowie wartość końcowa, to maksymalne poziomy tych podwyższonych wykupów przyjmowane są bardzo asekuracyjnie. Niechęć firm leasingowych do zwiększania wykupów wynika też z faktu, że rośnie ryzyko danej transakcji leasingowej - niże raty miesięczne to wolniejsza spłata kapitału, który może okazać się, że będzie wyższy niż wartość rynkowa przedmiotu leasingu. Czy jest to opłacalne dla Leasingobiorcy ? Niestety wyższy wykup to wolniejsza spłata kapitału i automatycznie znacznie większy całkowity koszt leasingu. Trzeba też pamiętać, że wykupienie przedmiotu z tak skalkulowanej umowy leasingowej determinuje konieczność zgromadzenia znacznych środków pieniężnych.
  Odpowiedź: Oprócz opłaty wstępnej zwanej też czynszem inicjalnym lub wpłatą początkową, w każdej umowie leasingowej pojawiają się dodatkowe płatności, które nie są wyszczególnione w harmonogramie opłat. Możemy je podzielić na dwie kategorie. Są to opłaty wynikające z normalnego procesu realizacji umowy oraz opłaty jednorazowe, nazwijmy je sytuacyjnymi. Te ostatnie są wynikiem wnioskowanych przez klienta zmian do trwającej umowy, opóźnień w płatnościach lub innych zdarzeń, a ich podstawą jest tabela opłat i prowizji. Do pierwszej kategorii zalicza się koszty związane z zabezpieczeniem przedmiotu umowy lub opłaty wymagane prawem, które nie stanową przychodu finansującego, przykładowo:
  • dla pojazdów samochodowych będą to koszty ich rejestracji oraz koszty polisy OC/AC,
  • dla środków transportu (auta ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy) – oprócz wskazanych powyżej, będzie to jeszcze np. podatek drogowy;
  • dla maszyn i urządzeń nie podlegających rejestracji – będą to koszty ubezpieczenia majątkowego i/lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (np. dla wózków widłowych, maszyn budowlanych itp.);
  Należy podkreślić, że większość w/w opłat poniesiemy niezależnie od tego w jaki sposób zakupimy przedmiot i z jakiej metody finansowania skorzystamy.
  Odpowiedź: Podstawowa różnica pomiędzy pożyczką leasingową, a kredytem to … rodzaj instytucji finansowej, z którą zawieramy daną umowę. Kredyt może zostać udzielony wyłącznie przez bank, natomiast w przypadku pożyczki leasingowej stroną finansującą jest firma leasingowa. Niesie to za sobą konsekwencje w zakresie dostępności tych produktów dla klientów, różnicach w ocenie zdolności kredytowej/leasingowej oraz ilości dokumentów wymaganych przez bank oraz firmy leasingowe. Można przyjąć, że firmy leasingowe są bardziej elastyczne w swoich decyzjach, wymagają mniej dokumentów i dostępność pożyczki jako metody finansowania zakupów środków trwałych jest zdecydowanie większa niż kredytu bankowego. Jeśli chodzi o skutki podatkowe to zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, kosztem uzyskania są odsetki i prowizje od otrzymanej kwoty oraz odpisy amortyzacyjne liczone od kosztów nabycia danego środka trwałego.
  Odpowiedź: Planując zawarcie umowy leasingowej, umowy pożyczki lub kredytu bankowego porównujesz całkowite koszty, oprocentowania, prowizje itp. A czy sprawdzasz tabelę opłat i prowizji ? Większość robi to bardzo rzadko, a tam często kryją się opłaty, dzięki którym instytucje finansowe „odbijają sobie” to co straciły sprzedając Tobie zaniżoną sumę opłat. Analizując oferty finansowania, warto więc uwzględnić również ten składnik przyszłych kosztów, gdyż pozwoli to lepiej ocenić parametry cenowe oferty i uniknąć ewentualnych nieporozumień w trakcie dalszej współpracy. Czy miłe jest płacenie kosztów, których się nie spodziewałeś ? Z pewnością nie, ale przecież opłaty tytułem opóźnień w płatnościach, obsługa szkód, zmiany w umowie, korekty danych, serwis rejestracyjny, wcześniejsza spłata itp. za to wszystko zostaną Ci naliczone opłaty lub prowizje. Czasami są one symboliczne, ale niekiedy dość spore.
  Odpowiedź: Wielu dostawców przedmiotów leasingu ustala ceny sprzedaży swoich przedmiotów w EUR-o. Przeliczenie na PLN odbywa się wtedy w momencie fakturowania po kursie, który jest opisany w zamówieniu. Przeważnie jest to kurs sprzedaży EUR-o w banku dostawcy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, choć zdarzają się sytuacje ustalania kursów indywidualnych np. sprzedaży EUR-o w NBP. Tak czy inaczej są to kursy znacznie wyższe od kursów kupna EUR-o, z których miałby skorzystać Klient w sytuacji kiedy zechce upłynnić swoje zasoby waluty w celu zakupu danego przedmiotu za PLN-y lub dokonania wpłaty początkowej do tradycyjnego leasingu złotówkowego. Co daje leasing euro-euro ? Dostawca, zgodnie z zamówieniem wystawia fakturę sprzedaży przedmiotu leasingu w EUR-o (bez stosowania wysokich kursów sprzedaży), opłaty leasingowe są wyrażone w EUR-o i policzone wprost od ceny w EUR-o. Oprocentowanie takiego leasingu oparte jest na stopie euribor, czyli niższej i jeżeli marże leasingowe są takie same jak w leasingu złotówkowym to suma opłat powinna być niższa. Czy jest to opłacalne i bezpieczne ? Tak, ale pod warunkiem, że Leasingobiorca uzyskuje przychody w EUR-o, z których bez koniczności kupowania waluty będzie regulował ustalone w harmonogramie opłaty leasingowe w EUR. W sytuacji kiedy Leasingobiorca nie uzyskuje przychodów w EUR-o i każdorazowo musi kupować walutę po kursie sprzedaży to naraża się na znaczne ryzyko kursowe polegające na tym, że koszt nabycia EUR-o w przyszłości może okazać się znacznie wyższy niż w momencie finalizacji transakcji. Oczywiście różnice kursowe mogą działać też na korzyść Leasingobiorcy, sugerujemy jednak żeby zaciągać zobowiązania finansowe w walucie, w której zarabiamy.
  Odpowiedź: Nie jest to produkt powszechny i dostępny u większości leasingodawców, ale są firmy, które mają go w swojej ofercie. Kiedy najczęściej warto z niej skorzystać ? Wiele argumentów jest podobnych jak w przypadku leasingu euro-euro, choć pożyczka w EUR-o jest szczególnie warta rozważenia kiedy środek trwały jest kupowany bezpośrednio zagranicą. Wtedy nabywcą na fakturze jest pożyczkobiorca, płatność za fakturę następuje w EUR-o w kwocie netto i co najważniejsze jest zerowy VAT, na którego zapłatę nie trzeba zaciągać większego zobowiązania lub też wykładać własnych środków w postaci podwyższenia udziału własnego.

Procedury leasingowo-kredytowe

  Odpowiedź: Najogólniej procedury leasingowe możemy podzielić na uproszczone i pełne. W przypadku tych pierwszych firmy leasingowe zwykle nie wymagają żadnych dokumentów finansowych lub co najwyżej oczekują oświadczenia o wysokości przychodu/dochodu. W procedurach pełnych z kolei, następuje pełna ocena zdolności leasingowej i odbywa się to na podstawie kompletu dokumentów przedstawiających wyniki finansowe Klienta (PIT-y/CIT-y, bilanse i rachunki wyników, deklaracje majątkowe, ewidencje środków trwałych itp.). Wymagane są też zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS. Oprócz procedur uproszczonych i pełnych są jeszcze procedury pośrednie (tzw. uproszczone-plus lub ekspresowe) – wtedy oprócz dokumentów rejestrowych wystarczy przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe oraz podsumowanie KPiR za ostatni okres. Rodzaj procedury, a tym samym ilość dokumentów, które trzeba przestawić wnioskując o leasing, ściśle zależą od kilku czynników, z których najbardziej istotne to: rodzaj i wiek przedmiotu leasingu, cena transakcyjna, oczekiwana wpłata początkowa, status dostawcy, staż prowadzonej działalności przez Klienta i poziom zaangażowania leasingowego Klienta w danej firmie. Układ tych czynników determinuje procedurę, w której firma leasingowa będzie rozpatrywać dany wniosek leasingowy, a w konsekwencji jakich dokumentów będzie oczekiwać. Przykładowo, jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą ponad 2 lata, chcesz leasing nowego ciągnika siodłowego za ok. 350 tys.zł, to przy wpłacie min 5% kwalifikujesz się do procedury uproszczonej, a więc w praktyce wystarczy dowód osobisty żeby dostać taki leasing. Jak przedmiotem jest nowy pojazd to wiadomym jest, że dostawcą jest dealer, importer lub producent (naczepy), a więc dostawca o najwyższym statusie. Czas realizacji transakcji zależy przede wszystkim od tego w jakiej procedurze rozpatrywany jest wniosek (uproszczona jest znacznie szybsza niż pełna) oraz co jest przedmiotem i czy jest on nowy, czy używany. Jeżeli zależy Ci na szybkim odbiorze przedmiotu leasingu powinieneś dążyć do procedury uproszczonej i przede wszystkim wyraźnie to zakomunikować handlowcowi leasingowemu oraz rzetelnie z nim współpracować dostarczając oczekiwane przez niego dokumenty oraz informacje. Wiele komplikacji przebiegu transakcji wynika niestety z niekompetencji handlowca polegającej na niewłaściwej wstępnej ocenie i błędach w kompletacji dokumentów (nie tylko od Ciebie, ale też dotyczących przedmiotu). Więcej o procedurach i wymogach dokumentowych >>>
  Odpowiedź: Większość firm leasingowych każdorazowo weryfikuje ceny nabywanych przedmiotów – to dlatego wśród wymaganych dokumentów jest proforma, a w przypadku pojazdów niestandardowych i maszyn, również specyfikacja. W przypadku przedmiotów używanych, każdy jest wyceniany, ale nie zawsze musi to być płatna przez Ciebie wycena rzeczoznawcy (Dekra / PZMot). W przypadku wybranych dostawców i przedmiotów, które są pojazdami (czasami też maszynami budowlanymi lub wózkami widłowymi) specjaliści firmy leasingowej dokonują wycen wewnętrznych. Podstawą jej wykonania jest zestaw zdjęć oraz specyfikacja, które są dostarczane drogą e’mailową przez dostawcę. O tym kto w danym przypadku dokonuje wyceny, decydują procedury finansującego.
  Odpowiedź: W przypadku działalności gospodarczej, hasło finansowanie „na dowód osobisty” brzmi dziwnie, ale rzeczywiście, w procedurach uproszczonych wystarczy dowód osobisty żeby rozpatrzyć wniosek – resztę dokumentów rejestrowych jest do ściągnięcia z ogólnodostępnych systemów rejestrowych. Trzeba jednak pamiętać, że procedura uproszczona wymaga odpowiedniej wpłaty początkowej oraz jest ograniczona do określonych typów przedmiotów leasingu. Ważny jest też status dostawcy oraz staż prowadzenia działalności przez Klienta.
  Odpowiedź: Podstawowym zabezpieczeniem transakcji leasingowej jest wartość rynkowa przedmiotu leasingu. W konsekwencji leasingodawcy, nie tylko analizują komu udzielają leasingu, ale również na co - im łatwiej jest sprzedać przedmiot leasingu na rynku wtórnym oraz im łatwiej jest przewidzieć jego wartość rynkową w trakcie trwania umowy, tym transakcja jego finansowania jest bezpieczniejsza i firmy leasingowe chętniej takie przedmioty finansują. Po przeciwnej stronie bieguna są przedmioty, których wartość rynkowa jest niemożliwa lub ciężka do przewidzenia, których windykacja wymaga sporych nakładów finansowych, które tracą na wartości w momencie odbioru, które ciężko będzie zidentyfikować, a nawet odnaleźć. Jest też pewna gruba przedmiotów, co do których firmy leasingowe mają własne, negatywne doświadczenia portfelowe tzn. często były windykowane. Możemy też powiedzieć, że brak zgody na finansowanie jakiegoś przedmiotu jest konsekwencją albo złych doświadczeń biznesowych w danej grupie środków trwałych (dużo umów windykowanych), albo braku doświadczenia z określonymi przedmiotami. Z tego właśnie wynika zróżnicowanie oferty poszczególnych firm, a nawet ścisła specjalizacja niektórych. Często firmy leasingowe reklamują się jako „elastyczne”, ale niestety w znacznej części przypadków jest to tylko slogan, bo tylko niektóre potrafią zgodzić się na odstępstwa od swoich procedur i sfinansować przedmioty uznawane za „trudne”.
  Odpowiedź: Zdecydowanie TAK, bez zabezpieczeń i poręczeń, już od pierwszego dnia działalności ! Trzeba jednak podkreślić, że możliwość ta jest ściśle ograniczona do określonych przedmiotów. Najczęściej przedmiotami, które można wziąć w leasing od pierwszego dnia działalności są: pojazdy, sprzęt medyczny, niektóre maszyny budowlane oraz pewne rodzaje urządzeń warsztatowych i przeznaczonych obróbki materiałów. W każdym przypadku, leasing „na start” wiąże się z pewnym podwyższeniem opłaty wstępnej - nie dotyczy to lekarzy, którzy leasing mogą otrzymać od raz po założeniu działalności z wpłatą nawet 1%. Więcej o leasingu „na start” >>>
  Odpowiedź: Tak, jest to możliwe, ale czy w danym przypadku i na jakich warunkach, to już zależy od indywidualnych procedur konkretnego leasingodawcy. Fakt, że przedmiot i dostawca są zagranicą, nie spowoduje, że firma leasingowa zrezygnuje z weryfikacji przedmiotu i sprzedającego – wręcz przeciwnie – sprzedający będzie musiał zostać sprawdzony, a przedmiot, jeżeli jest używany, będzie podlegał wycenie rzeczoznawcy (najczęściej Dekra). W zdecydowanej większości firm, które takie zakupy dopuszczają, preferowane są zakupy przedmiotów nowych, gdzie sprzedającym jest autoryzowany dealer lub znany producent. Pytanie to, najczęściej jest jednak zadawane przez przedsiębiorców, którzy znaleźli na rynkach zagranicznych używane pojazdy lub maszyny i chcą je kupić bez pośrednika. Niestety, ze względu na niemożność weryfikacji wiarygodności sprzedawcy, firmy leasingowe odmawiają sfinansowania takiego zakupu. Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest tzw. leasing zwrotny techniczny. Jest to model finansowania, w którym klient samodzielnie kupuje wybrany przez siebie przedmiot, sprowadza go do kraju, a następnie sprzedaje do firmy leasingowej jako dostawca, równocześnie przystępując do umowy leasingowej jako leasingobiorca.

Serwis leasingowo-kredytowy

  Odpowiedź: Odpowiedź uzależniona jest od tego, co dalej ma się stać z przedmiotem leasingu ? Rozwiązanie możemy przedstawić w trzech możliwych wariantach. Wariant 1 Jesteś zmuszony zrezygnować z inwestycji, przedmiot leasingu stał się zbędny, ale chcesz to zrobić w sposób racjonalny i opłacalny. Powodem takiej sytuacji może być np. zmiana koniunktury rynkowej lub potrzeba wymiany przedmiotu leasingu. Jeżeli uda Ci się znaleźć firmę, która będzie skłonna przejąć i kontynuować Twoją umowę leasingową, to rozwiązaniem będzie cesja. Jest to przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na nowego leasingobiorcę zwanego cesjonariuszem. W poszczególnych firmach leasingowych procedura cesji może różnić, ale najczęściej jest to „wejście” w Twój harmonogram przez nowego leasingobiorcę, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez firmę leasingową. Powstaje jednak pytanie, a co z już zapłaconymi przez Ciebie ratami ? W praktyce kwestia rozliczenia pomiędzy „starym”, a „nowym” leasingobiorcą pozostaje ich wyłączną sprawą i tzw. „odstępne” jest wynikiem negocjacji, których podstawą jest analiza kwot pozostałych do zapłaty rat leasingowych (łącznie z wykupem), których sumę konfrontuje się z bieżącą wartością rynkową przedmiotu leasingu. Wariant 2 Chciałbyś przerwać umowę i wykupić wcześniej przedmiot leasingu. W takiej sytuacji ważne jest to, w jakim momencie trwania umowy pojawi się taka potrzeba. Jeżeli minął tzw. minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego dla danego przedmiotu (np. dla samochodów są to 2 lata, a dla ciągników siodłowych lub naczep 3 lata) to z wcześniejszym wykupem nie powinno być żadnego problemu. Na Twój wniosek firma leasingowa wyliczy kwotę należną do zapłaty czyli cenę wykupu, którą wystarczy zapłacić - najczęściej jest to suma zdyskontowanych, pozostałych do zapłaty rat leasingowych łącznie z wykupem. Całość formalności wiąże się jeszcze z podpisaniem aneksu do umowy leasingowej, który skróci okres leasingu i wystawienia faktury sprzedażowej na opisaną wyżej kwotę, którą wcześniej powinieneś przelać. Inaczej sprawa się ma, jeżeli chcesz wykupić przedmiot leasingu przed upływem tego minimalnego okresu. W takim przypadku firma leasingowa jest ograniczona przepisami podatkowymi, które nakazują sprzedaż przedmiotu leasingu za cenę nie niższą niż wartość rynkowa. Jeżeli dokonałeś dużej opłaty wstępnej i umowę zawarłeś na względnie krótki okres (zdążyłeś już sporo spłacić) to Twoje zobowiązanie będzie niższe niż wartość rynkowa, a więc taki wykup będzie czystą stratą - wtedy jedynym rozwiązaniem będzie cesja. Jeżeli jednak opłata wstępna była minimalna oraz umowa była zawarta na długi okres, to jest duże prawdopodobieństwo, że Twoje zobowiązanie (wyliczą je na Twój wniosek) będzie zbliżone do wartości rynkowej. Wtedy wystarczy tylko zrobić wycenę, która to potwierdzi i firma leasingowa powinna sprzedać przedmiot za wartość z wyceny, ale nie mniej niż wartość opisanego wyżej Twojego zobowiązania. Wariant 3 Leasingobiorca nie jest w stanie spłacać umowy, nie ma środków na wcześniejszy wykup, nie widzi możliwości znalezienia chętnego do cesji. W praktyce jest to zerwanie umowy leasingowej. Jeżeli jednak przedmiot leasingu zostanie zwrócony leasingodawcy dobrowolnie, przed wszczęciem działań windykacyjnych, najlepiej na koszt leasingobiorcy we wskazane przez leasingodawcę miejsce, to taki tryb rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy pozwala uniknąć dodatkowych i bardzo dużych kosztów. Dzięki temu rośnie prawdopodobieństwo, że środki uzyskane ze sprzedaż przedmiotu prze firmę leasingową pokryją zobowiązanie leasingobiorcy i nie będzie roszczenia do zapłaty dodatkowych kosztów.
  Odpowiedź: Przy leasingu maksymalne obniżenie miesięcznych płatności można osiągnąć poprzez wydłużenie okresu umowy do 60 miesięcy i ewentualne zwiększenie wartości końcowej do akceptowalnego przez firmę leasingową poziomu. Niestety każda z tych dwóch, zasygnalizowanych wyżej możliwości, ma swoje poważne ograniczenia. Maksymalny okres leasingu w większości towarzystw leasingowych wynosi 60 miesięcy, choć są towarzystwa, gdzie okres ten wynosi 84 miesiące. Firmy leasingowe niechętnie zwiększają wartość wykupu, gdyż ma to istotny wpływ na ryzyko – im wyższy wykup tym wolniej spłaca się przedmiot. Jeżeli Klient jest wiarygodny, a przedmiot standardowy (np. pojazd) to jest możliwość zwiększenia wartości końcowej nawet do 20-25%. Jeżeli Klient oczekuje wyższej wartości wykupu, towarzystwa leasingowe proszą o dodatkowe zabezpieczenie – najczęściej gwarancji dealera, że odkupi pojazd na końcu umowy, jeżeli Klient nie będzie wykupem zainteresowany. Przy kredycie bankowym są zdecydowanie większe możliwości obniżania miesięcznych rat. Nie można co prawda zastosować tzw. „rat balonowych” na końcu umowy, ale można za to rozłożyć spłatę na dużo dłuższy okres – dla nowych pojazdów maksymalny okres kredytowania wynosi nawet 10 lat.
  Odpowiedź: Kredyt można spłacić w dowolnym momencie, jednak mogą się z tym wiązać dodatkowe koszty w postaci prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z bankiem, który udzieli informacji o kwocie kapitału pozostającej do spłaty wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi. Po jej uregulowaniu, bank prześle tzw. „dokument odwłaszczeniowy”, na podstawie którego będziesz mógł zdjąć ustanowione zabezpieczenie. Jeżeli pojazd podlegał przewłaszczeniu częściowemu (najczęściej stosowane – bank zostaje wpisany na drugiej stronie dowodu rejestracyjnego jako współwłaściciel) to można go sprzedać bez konieczności wcześniejszego wykreślania banku z dowodu rejestracyjnego. Należy jednak pamiętać, aby przekazać kupującemu dokumenty umożliwiające zniesienie przewłaszczenia.
  Odpowiedź: Wszystko zależy od tego, o jakim opóźnieniu mówimy. Jeżeli jest to kilka lub kilkanaście dni, to na pewno nie należy się obawiać wypowiedzenia umowy - co najwyżej możesz się spodziewać niewielkich opłat za przypomnienie, wezwanie lub interwencję telefoniczną, no i później odsetek. Jeżeli jednak spóźnisz się z płatnością raty więcej niż 30 dni to większość firm leasingowych zareaguje już bardziej drastycznie. Wymagalne i niezapłacone są już wtedy dwie raty i możesz się spodziewać częstszych telefonów, wizyty prewenta, a przy braku kontaktu z Twojej strony nawet wypowiedzenia umowy. Opóźniając się z płatnościami, musisz mieć świadomość, że terminowość regulowania opłat tworzy historię współpracy. Dane te mają bardzo duży wpływ na decyzje firm leasingowych w sprawie ewentualnych przyszłych transakcji. Bardziej elastyczne warunki, mniej formalności, zgoda na odstępstwa to wyraz zaufania wobec klienta, który terminowo spłacał swoje zobowiązania. Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych, opóźnienie jest nieuniknione, to koniecznie bądź w kontakcie z doradcą leasingowym lub działem monitoringu i ustal termin uregulowania zaległości, którego koniecznie dotrzymaj.
  Odpowiedź: Jeżeli Klient zwraca przedmiot leasingu, umowa jest zamykana, wyliczane jest zobowiązanie Klienta wynoszące sumę zdyskontowanych pozostałych do zapłaty opłat leasingowych łącznie z wykupem i przedmiot po wcześniejszej jego wycenie trafia do sprzedaży. Uzyskana w trybie aukcji cena jest zaliczana na pokrycie zobowiązania klienta. Jeżeli jednak uzyskana cena sprzedaży nie pokrywa całości zobowiązania wynikającego z umowy to ową różnicę musi pokryć Klient. Jeżeli cena sprzedaży jest wyższa niż zobowiązanie to najczęściej firma leasingowa nie zwraca swoim Klientom tej nadwyżki.
  Odpowiedź: Po odebraniu dowodu rejestracyjnego policja przesyła go do właściwego wydziału komunikacji. Do jego późniejszego odbioru potrzebny będzie oryginał pokwitowania jego zatrzymania wystawiony przez policjanta oraz oryginał badania technicznego sporządzony przez okręgową stację diagnostyczną w zakresie czynności sprawdzających określonych w pokwitowaniu policyjnym. Jeżeli zależy Ci na szybkim zwrocie tego dokumentu to w pierwszej kolejności zadzwoń do doradcy, z którym zawierałeś umowę leasingową. To jego wiedza kto i gdzie fizycznie rejestrował Twój pojazd umożliwi maksymalne skrócenie czasu odzyskania dowodu rejestracyjnego. Właśnie on, poprzez bezpośredni i szybki kontakt z osobą rejestrującą może uzyskać informację czy dowód rejestracyjny dotarł już do odpowiedniego wydziału komunikacji i czy jest możliwość jego odebrania. Jeżeli jest, dostarczasz oryginały opisanych wyżej dokumentów i po umówieniu się z osobą odpowiedzialną za rejestracje pojazdów z ramienia firmy leasingowej odbierasz oryginał dowodu rejestracyjnego. Jeżeli jednak czas nie jest tak ważny lub też Twój doradca nie ma możliwości wparcia Ciebie w tym zakresie, to proces odzyskania dowodu możesz zrealizować pod standardowym nadzorem Działu Obsługi Klienta – tam dostaniesz instrukcję gdzie przesłać oryginały dokumentów niezbędnych do zwrotu dowodu oraz z kim się kontaktować w sprawie jego odbioru.
  Odpowiedź: O fakcie kradzieży tablicy rejestracyjnej, w pierwszej kolejności powinieneś zawiadomić policję – jest to ważne, bo skradziona tablica może zostać wykorzystana w celach przestępczych np. przy kradzieży paliwa na stacji benzynowej. Później, do wyrobienia wtórnika tablicy, niezbędny będzie oryginał dowodu rejestracyjnego oraz druga tablica. Osobą, która odbierze wydany wtórnik tablicy jest rejestrator, który wcześniej dokonywał rejestracji Twojego pojazdu. Kontakt do niego uzyskasz albo za pośrednictwem Twojego doradcy, z którym zawierałeś umowę leasingową, albo poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta. Jeżeli wybierzesz tą drugą ścieżkę to jest prawdopodobne, że proces wyrabiania wtórnika tablicy może mieć bardziej formalny charakter – pisemne zgłoszenie, wysyłka dokumentów (dowód rejestracyjny + tablica) i oczekiwanie na informację gdzie należy się zgłosić. Alternatywą do wyrobienia wtórnika tablicy rejestracyjnej jest przerejestrowanie pojazdu. Czynność ta jest trochę bardziej kłopotliwa, ale chroni Ciebie przed trudnymi do przewidzenia skutkami, że użytkowany przez Ciebie pojazd ma numer rejestracyjny, który widnieje w bazach skradzionych tablic w Polsce i innych krajach UE.
  Odpowiedź: Opcja wykupu przedmiotu leasingu po cenie innej niż wartość rynkowa, po zakończonej umowie przysługuje wyłącznie leasingobiorcy. Jest to skutek odpowiednich przepisów podatkowych regulujących zasady leasingu operacyjnego. W związku z powyższych wykup na osobę trzecią, choć teoretycznie możliwy jest całkowicie nieopłacalny. Jedynym wyjątkiem, są w tym wypadku sytuacje, kiedy wartość końcowa została skalkulowana na maksymalnie wysokim poziomie, zbliżonym do wartości rynkowej – wtedy z założenia, leasingobiorca rezygnuje z wykupu, a kupującym przedmiot leasingu jest przeważnie dostawca, który gwarantował tą wysoką wartość końcową. Niektóre firmy leasingowe dopuszczają sytuację, że wkupującym przedmiot leasingu po zakończonej umowie jest leasingobiorca jako osoba fizyczna. Taka możliwość dotyczy jedynie jednoosobowych działalności gospodarczych. Przed podjęciem takiej decyzji należy jednak rozważyć ogół konsekwencji podatkowych. Kluczowym aspektem jest to, czy zamierzasz dalej użytkować przedmiot w ramach firmy, czy też od razu go odsprzedać. Wykup „prywatny” sprawia, że nie jest możliwe zaliczenie do kosztów uzyskana przychodów dalszej eksploatacji, ale niekwestionowane korzyści pojawiają się przy dalszej sprzedaży. Przede wszystkim nie pojawi się VAT, który trzeba byłoby odprowadzić gdyby pojazd był na ewidencji firmy. W zakresie podatku dochodowego, to będzie on tylko wtedy kiedy dalsza sprzedaż nastąpi w ciągu 6 miesięcy od zakupu.
  Odpowiedź: Chcąc zakończyć umowę leasingu przed terminem powinieneś w pierwszej kolejności skontaktować się z Twoim doradcą leasingowym, aby naświetlić mu powody swojej decyzji oraz oczekiwane efekty. Sprawę należy zacząć od zdefiniowania rodzaju leasingu oraz dalszego przeznaczenia leasingowanego przedmiotu. Różnice pomiędzy leasingiem finansowym, a operacyjnym wynikają z zapisów ustawowych. W przypadku tego pierwszego, możliwość wcześniejszej spłaty jest już po miesiącu. Inaczej sprawa wygląda jeżeli mówimy o leasingu operacyjnym, gdzie ustawodawca narzucił pewny minimalny okres jego trwania wynoszący 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu i tak dla samochodów są to 2 lata, dla ciągników siodłowych i naczep 3 lata, dla maszyn budowlanych 2 lata (okres zależny od stawki amortyzacji). W przypadku chęci rozwiązania leasingu przed zakończeniem minimalnego okresu trwania umowy, będziesz mógł wykupić przedmiot, ale za kwotę jego wartości rynkowej, a nie pozostałego do spłaty zobowiązania wynikającego z umowy. Dlatego jeśli czas trwania leasingu operacyjnego jest zbyt krótki, aby zakończyć umowę przed terminem warto poszukać alternatywnych rozwiązań w postaci cesji lub podnajmu. Cesja jest to przekazanie praw i obowiązków wynikających z umowy leasingowej na nowego leasingobiorcę zwanego cesjonariuszem. W poszczególnych firmach leasingowych procedura cesji może różnić, ale najczęściej jest to „wejście” w Twój harmonogram przez nowego leasingobiorcę, po uprzednim jego zaakceptowaniu przez firmę leasingową. Powstaje jednak pytanie, a co z już zapłaconymi przez Ciebie ratami ? W praktyce kwestia rozliczenia pomiędzy „starym”, a „nowym” leasingobiorcą pozostaje ich wyłączną sprawą i tzw. „odstępne” jest wynikiem negocjacji, których podstawą jest analiza kwot pozostałych do zapłaty rat leasingowych (łącznie z wykupem), których sumę konfrontuje się z bieżącą wartością rynkową przedmiotu leasingu. Podnajem - co prawda pozostaniesz dalej zobowiązanym do regulowania rat leasingowych, ale ich realny koszt – na podstawie odrębnej umowy – będziesz mógł przenieść na firmę trzecią. Przy czym, ważne jest, iż użyczenie musi zostać uprzednio zaakceptowane przez leasingodawcę. Jeżeli minął opisany wyżej minimalny okres trwania umowy leasingu operacyjnego dla danego przedmiotu, to z wcześniejszym wykupem nie powinno być żadnego problemu. Na Twój wniosek firma leasingowa wyliczy kwotę należną do zapłaty czyli cenę wykupu, którą wystarczy zapłacić - najczęściej jest to suma zdyskontowanych, pozostałych do zapłaty rat leasingowych łącznie z wykupem. Całość formalności wiąże się jeszcze z podpisaniem aneksu do umowy leasingowej, który skróci okres leasingu i wystawienia faktury sprzedażowej na opisaną wyżej kwotę, którą wcześniej powinieneś przelać.
  Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zawieszenie czy likwidacja działalności jest możliwa w każdym momencie. Jednak takie działanie może nieść za sobą konsekwencje podatkowe oraz mieć przełożenie na przebieg umowy leasingowej. Zacznijmy od strony podatkowej. Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu (niezależnie czy jest to leasing finansowy czy operacyjny) nie niesie za sobą potrzeby dokonywania korekt złożonych deklaracji podatkowych jeżeli tylko koszty te zostały faktycznie poniesione i miały związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. W leasingu operacyjnym jest co prawda wymóg określonego czasu trwania umowy, ale jest on związany czasem na jaki umowa została zawarta, a nie ile trwała w rzeczywistości. Skrócenie tego okresu poniżej minimum (40% normatywnego okresu amortyzacji) będzie miało jedynie wpływ na cenę wykupu. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą często zadają pytanie czym będzie skutkować zakończenie działalności i nie poinformowanie o tym fakcie leasingodawcy – oczywiście przy utrzymaniu płacenia rat zgodnie z harmonogramem, z tym, że już ze środków prywatnych. Od strony podatkowej nie stanowi to uszczuplenia należności publicznej i nie grozi ingerencją fiskusa. Nieco gorzej (delikatnie mówiąc) pomysł ten wygląda od strony warunków umowy leasingowej. Zdecydowana większość firm leasingowych, w treściach swoich umów ma zapisy, które wyraźnie mówią, że upadłość, likwidacja lub zakończenie działalności są równoznaczne z rozwiązaniem umowy z winy leasingobiorcy z automatycznym obowiązkiem niezwłocznego zwrotu przedmiotu leasingu, bez możliwości jego wykupu.
  Odpowiedź: Tak, ale tylko za wiedzą i zgodą leasingodawcy. Należy w tym miejscu rozróżnić dwa przypadki. Sytuację, gdy wynajem jest przedmiotem Twojej działalności (np. gdy prowadzisz wynajem samochodów) - wtedy już na etapie zawierania umowy leasingowej, z góry informujesz o tym fakcie firmę leasingową, przedmiot od razu jest ubezpieczany w odpowiednim zakresie, a Ty otrzymujesz stosowną zgodę. Innym przypadkiem jest tzw. wynajem okazjonalny, nie związanym z Twoją działalnością. Wtedy też jest konieczne uzyskanie odrębnej zgody firmy leasingowej na oddanie przedmiotu leasingu do użytkowania osobie trzeciej. Podobnie jak w wariancie pierwszym, ubezpieczenie musi obejmować taką opcje, w związku z czym oprócz samej zgody leasingodawcy należy liczyć się z koniecznością doubezpieczenia wynajmowanego przedmiotu.
  Odpowiedź: W takiej sytuacji zawsze pierwszym krokiem powinien być kontakt z doradcą i przedłożenie leasingodawcy deklaracji kontynuacji umowy oraz usunięcie przyczyny wypowiedzenia. Firmy leasingowe nie są skłonne do podejmowania drastycznych kroków bez przyczyny. Zawsze powodem wypowiedzenia jest istotne naruszenie przez klienta, któregoś głównych punktów umowy. Dlatego chcąc przywrócić umowę należy skierować do firmy leasingowej wyjaśnienie zaistniałego problemu oraz przedstawić działania, które wyeliminują możliwość pojawienia się takiej sytuacji w przyszłości. Najczęstszą przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w zapłacie rat leasingowych. W takim wypadku należy w pierwszej kolejności uregulować wszystkie zobowiązania, których sumę poda pracownik Działu Monitoringu i Windykacji. Nie można zapominać, że nawet jeżeli przyczyna wypowiedzenia została usunięta (zapłacone wszystkie zaległości) i leasingodawca zgodził się przywrócić umowę, to będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami związanymi ze wznowieniem umowy.

Ubezpieczenia – oferty, szkody

  Odpowiedź: Jeżeli pojazd ulegnie szkodzie całkowitej lub zostanie skradziony, to mimo iż nie możesz go użytkować, Twoje zobowiązanie wobec firmy leasingowej nadal istnieje. Staraj się więc kontynuować płatności miesięcznych rat, bo warunki ogólne większości umów leasingowych mówią nawet o obowiązku natychmiastowej spłaty całego zobowiązania. Od razu po zdarzeniu, musisz o tym fakcie poinformować ubezpieczyciela oraz firmę leasingową, która powinna od tego momentu być z Tobą w kontakcie i pomagać w załatwianiu formalności. Decyzja ubezpieczyciela o szkodzie całkowitej (przy kradzieży jest to automatyczne) przychodzi bezpośrednio do leasingodawcy, który powinien Ciebie o tym poinformować. Koniecznie skontaktuj się z Twoim doradcą leasingowym, by omówić losy „pozostałości” (wraku samochodu) i zapoznać się z wariantami rozliczenia umowy. Jakie masz możliwości ? Twoim zobowiązaniem jest suma zdyskontowanych (o stopę wibor, libor lub euribor) pozostałych do zapłaty rat leasingowych razem z wykupem. Całość swojego zobowiązania możesz spłacić, rozliczając tym samym umowę. Jeżeli zdecydujesz się na zamrożenie na jakiś czas środków finansowych i spłatę leasingu, to firma leasingowa da Ci upoważnienie do załatwiania wszystkich spraw u ubezpieczyciela (w tym do odbioru odszkodowania) i w ramach rozliczenia umowy sprzeda „pozostałość” (wrak) za opisane wyżej zobowiązanie. Jeżeli odszkodowanie będzie niezbędne do rozliczenia umowy (nie masz pieniędzy na spłacenie umowy), to będziesz musiał kontynuować płatność rat, zadeklarować chęć zatrzymania „pozostałości” (wraku), a po wypłacie odszkodowania (nastąpi to po decyzji i po wyrejestrowaniu pojazdu) uregulować ewentualną resztę z opisanego wyżej zobowiązania - pamiętaj, że ubezpieczyciel wycenia „pozostałość” i wypłaca odszkodowanie pomniejszone o jej wartość. Może się zdarzyć, że firma leasingowa przejmie „pozostałość” (wrak) - wtedy jest ona sprzedawana jako sprzęt poleasingowy w ramach licytacji, a kwota uzyskana ze sprzedaży razem z wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem idą na pokrycie zobowiązania wynikającego z rozliczenia umowy. Jeżeli pojawi się nadwyżka to będzie ona Tobie zwrócona. Jeżeli jednak będzie niedobór musisz być przygotowany, że będziesz zobowiązany go pokryć – sytuacja taka może mieć miejsce gdy kasacja lub kradzież nastąpiła na początku leasingu, który był zawarty na 5 lat, przy niskiej wpłacie i wysokim wykupie. W przypadku nowych pojazdów, przy długich okresach umowy sposobem na uniknięcie kłopotów z rozliczeniem szkody całkowitej jest wykup dodatkowego ubezpieczenia finansowego tzw. GAP. Jest to ubezpieczenie, które pozwala na pokrycie kosztów ubytku wartości przedmiotu w przypadku szkody całkowitej. Więcej na ten temat w odpowiedzi na pytanie „Co to jest ubezpieczenie GAP ?”
  Odpowiedź: Jeżeli pojazd ulega kasacji lub kradzieży, to praktycznie kontynuujesz spłatę kredytu zgodnie z harmonogramem, zgłaszasz szkodę do zakładu ubezpieczeniowego i po otrzymaniu decyzji o kasacji, informujesz bank. Na podstawie otrzymanych dokumentów (decyzja o kasacji i pismo z banku) wyrejestrowywujesz pojazd i składasz potwierdzenie tego faktu do ubezpieczyciela, który wypłaca odszkodowanie na konto spłaty kredytu. Po wpływie pieniędzy do banku kredyt jest rozliczany – ubezpieczenie przeznaczane jest na pokrycie pozostałego do spłaty kapitału, a reszta zostanie Tobie zwrócona. Tzw. „pozostałość” (wrak samochodu) jest Twoją własnością, którą dowolnie możesz rozporządzać.
  Odpowiedź: Nie ma tu znaczenia czy chodzi o szkodę usuwaną z Twojej polisy AC, czy też z polisy OC sprawcy - w praktyce, procedura związania z naprawą powypadkową pojazdu będącego w leasingu wygląda następująco:
  • zgłaszasz szkodę do ubezpieczyciela i otrzymujesz nr szkody,
  • zgłaszasz szkodę do leasingodawcy z podaniem nr szkody,
  • spotykasz się z rzeczoznawcą w celu oględzin pojazdu,
  • oddajesz pojazd do wybranego warsztatu,
  • przekazujesz dane warsztatu firmie leasingowej w celu wystawienia upoważnienia do odbioru odszkodowania

  Poinformowanie firmy leasingowej o zdarzeniu można wykonać na kilka sposobów. Można to zrobić bezpośrednio przez panel Klienta (ten, z którego drukujesz faktury i w którym obsługujesz swoje umowy), przez infolinię lub e-mailowo. Zgłoszenie szkody jest podstawą do przygotowania przez firmę leasingową upoważnienia do odbioru odszkodowania, które może być wystawione na Ciebie jako użytkownika (w sytuacji kiedy Ty zapłaciłeś za naprawę) lub na wskazany przez Ciebie warsztat naprawczy (w sytuacji kiedy uzgodniłeś naprawę „bezgotówkową”).
  Faktury za naprawy wystawiane są na Ciebie i to Ty jesteś zobowiązany do zapłaty należności. Jeżeli jesteś płatnikiem VAT, a zakład naprawczy zgodził się na rozliczenie „bezgotówkowe” – wtedy wskazujesz zakład jako odbiorcę odszkodowania, będzie ono wypłacone w kwocie netto. Po Twojej stronie zostanie wpłata kwoty podatku VAT, który następnie rozliczysz na podstawie wystawionej przez warsztat faktury.
  Opisana wyżej procedura może ulegać pewnym uproszczeniom. Jeżeli wybierzesz warsztat lub autoryzowany serwis, który ma specjalną komórkę likwidacji szkód, to wystarczy tam umówić się na wizytę i pozostawienie pojazdu. Podczas jednego spotkania robisz zgłoszenie i podpisujesz stosowne pełnomocnictwo upoważniające warsztat do kontaktów z ubezpieczycielem. Później tylko zgłaszasz szkodę leasingodawcy i podając dane serwisu inicjujesz wystawienie stosownego upoważnienia do odbioru odszkodowania.
  Wielu leasingodawców oferuje obecnie tzw. asystę szkodową. Co to daje ? Tuż po zdarzeniu informujesz o tym firmę leasingową, która przejmuje całą obsługę szkody. Zgłoszenie do ubezpieczyciela, umówienie naprawy w autoryzowanym warsztacie, oględziny pojazdu – wszystko jest po stronie leasingodawcy, a Ty informujesz tylko jakie terminy Ci odpowiadają. W ramach tej usługi likwidacja szkody jest całkowicie bezgotówkowa tzn. nawet faktury wystawiane są na firmę leasingową bez jakichkolwiek Twoich płatności. Jedynym minusem tego rozwiązania jest to, że masz ograniczony wpływ na wybór konkretnego warsztatu, który będzie naprawiał Twój pojazd.
  Odpowiedź: Standardowo towarzystwa leasingowe unikają wystawiania zgody na kosztorysowe rozliczanie szkody, a jeżeli już Klient takowego rozliczenia oczekuje, to wymogi do uzyskania stosownego upoważnienia do odbioru odszkodowania są bardziej skomplikowane niż rozliczenie na podstawie rachunków. Powodem takiego podejścia leasingodawców jest konieczność uniknięcia sytuacji, w których użytkownik odbierze odszkodowanie, a nie naprawi pojazdu. W związku z powyższym, taka metoda rozliczenia szkody jest możliwa, ale tylko po przedstawieniu firmie leasingowej, oczekiwanych przez nią potwierdzeń, że pojazd po szkodzie został właściwie naprawiony. Owo „udowodnienie” przy niewielkich szkodach może polegać na przesłaniu fotografii pojazdu po naprawie i złożeniu stosownego oświadczenia, ale przy większych kosztorysach trzeba będzie wykonać badanie techniczne, a nawet opinię rzeczoznawcy, który potwierdzi poprawność wykonanej naprawy. Każdy wniosek o kosztorysowe rozliczenie szkody rozpatrywany jest jednostkowo, a decyzja zależy od wielkości szkody, etapu spłaty umowy oraz jakości dotychczasowej współpracy – jeżeli takowego rozliczenia oczekujesz skontaktuj się z dziełem likwidacji szkód ubezpieczeniowych twojego towarzystwa leasingowego. Tam uzyskasz najlepszą informację o trybie postępowania.
  Odpowiedź: GAP czyli ubezpieczenie utraty wartości pojazdu jest dodatkowym i nieobowiązkowym produktem, który klient może wykupić przy zawieraniu umowy leasingowej. Chroni ono leasingobiorcę przed stratą finansową spowodowaną całkowitym zniszczeniem lub utratą pojazdu i polega ono na pokryciu różnicy pomiędzy wartością pojazdu w dniu zakupu, a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej. Na rynku istnieją 3 rodzaje tego ubezpieczenia:
  • GAP fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową pojazdu, a odszkodowaniem z umowy AC lub bieżącą wartością rynkową pojazdu (w zależności, która wartość jest większa).
  • GAP finansowy – pokrywa różnicę pomiędzy kwotą zobowiązania leasingowego pozostającego do spłaty zgodnie z harmonogramem na dzień wypłaty odszkodowania z polisy AC, a kwotą wypłaconego odszkodowania z tej polisy.
  • GAP Indeksowy – pokrywa 30% wartości pojazdu w przypadku pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t oraz 20% wartości pojazdu w przypadku pojazdów ciężarowych o ładowności pow. 3,5 t (czyli oprócz wypłaty z polisy AC, klient otrzyma te 30% lub 20% wartości pojazdu extra – co powinno z nawiązką pokryć resztę zobowiązania do firmy leasingowej).
  Odpowiedź: To zależy od firmy leasingowej, choć obecnie coraz więcej z nich, wywiera bardzo dużą presję na swoich Klientach żeby korzystali z pakietów wewnętrznych. Teoretycznie Klient ma wybór pomiędzy pakietem własnym, a tym proponowanym przez leasingodawcę, ale zawsze oferta ubezpieczenia indywidualnego wymaga weryfikacji i akceptacji. Jeżeli jest zgoda (w sytuacji kiedy własne jest rzeczywiście tańsze) to trzeba jednak pamiętać, że oprócz kosztów samej polisy, firmy leasingowe naliczają opłatę manipulacyjną tytułem obsługi ubezpieczenia zewnętrznego – jest to ok. 200-250 zł netto.
  Odpowiedź: Zmiana ustawy VAT z dnia 1 kwietnia 2014 r. dotyczyła również odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. W przypadku aut osobowych są obecnie dwie możliwości – jeżeli pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych to wtedy jest możliwość pełnego odliczania podatku VAT, w pozostałych przypadkach, odliczeniu podlega jedynie 50%. Powyższe zasady dotyczą również rozliczeń kosztów powypadkowej naprawy samochodu. Jeżeli użytkownik (w tym wypadku leasingobiorca) jest tzw. czynnym płatnikiem podatku VAT, to rozliczając koszty naprawy powypadkowej uzyska odszkodowanie w kwocie netto, a VAT, który pokryje z własnych środków będzie mógł odliczyć w 50% lub 100% tzn. w zależności od opisanego wyżej sposobu użytkowania samochodu. W sytuacji kiedy podatnik odliczy jedynie 50% VAT, wówczas ubezpieczyciel, na podstawie stosownego oświadczenia powinien podwyższyć odszkodowanie netto o pozostałą część podatku VAT, które nie podlega odliczeniu.

Treść pytań i odpowiedzi chroniona jest prawami autorskimi. Autor nie bierze odpowiedzialności za skutki stosowania przedstawionych rozwiązań i za wykorzystanie podanych informacji. Odpowiedzi na te pytania mogą być wyłącznie wskazówkami, na podstawie których możecie prosić instytucje podatkowe, księgowych lub wasze instytucje finansowe o konkretne decyzje i wiążące interpretacje prawne.

Źródło: opracowanie własne Biura Leasingowo-Kredytowego Finansowanie24.pl tel. 12/424-57-00

Zadzwonimy do Ciebie
Wyślij dane i oczekuj kontaktu !
Trwa wysyłanie ...
Dziękujemy, wiadomość została wysłana.
Przepraszamy, wystąpił błąd w dostarczeniu wiadomości.
Prosimy o kontakt telefoniczny.
Doradcy w regionach
Przyjedziemy, doradzimy !
Kontakt z doradcą
Przyjedziemy, doradzimy !