Zainteresowany? Napisz do nas:
..lub zadzwoń
+48 600 021 000

Leasing na miarę potrzeb

Leasing jest to prosta, szybka i dostępna alternatywa w stosunku do kredytu bankowego przy finansowaniu zakupu środków trwałych. Na podstawie umowy leasingu, leasingodawca umożliwia leasingobiorcy korzystanie z wybranego przez niego przedmiotu w określonym terminie, w zamian za ustalone raty leasingowe. Po zakończeniu umowy, leasingobiorca ma zagwarantowaną możliwość nabycia użytkowanego przedmiotu leasingu za ustaloną wcześniej cenę wykupu. Leasing w polskim prawie definiuje artykuł 709 Kodeksu Cywilnego.

 • raty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy;
 • przedmiot leasingu w czasie trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy, który go amortyzuje;
 • umowa musi być zawarta na czas nie krótszy niż 40% okresu amortyzacji – jest to np. 2 lata dla aut, 3 lata dla ciągników i naczep; przed upływem tego okresu towarzystwo leasingowe nie może sprzedać przedmiotu za cenę inną niż rynkowa;
 • wykup określony w umowie przysługuje wyłącznie leasingobiorcy i nie może być on niższy niż bieżąca wartość księgowa przedmiotu;
 • suma opłat nie może być niższa niż wartość zakupu przedmiotu leasingu.
 • jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy;
 • leasingobiorca (korzystający) amortyzuje przedmiot leasingu – w umowie musi być zapis o prawie korzystającego do dokonywania odpisów amortyzacyjnych;
 • nie ma ograniczeń co do minimalnego okresu umowy;
 • możliwość rozłożenia płatności podatku VAT na cały okres spłaty leasingu;
 • Leasing zwrotny

  Jest to rodzaj umowy leasingowej, w ramach której leasingobiorca odsprzedaje leasingodawcy własny środek trwały i dalej z niego korzysta płacąc raty leasingowe. Leasing zwrotny może mieć formę leasingu operacyjnego lub finansowego.

 • opłaty leasingowe są wprost kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejszają podstawę opodatkowania;
 • zobowiązania leasingowe mają charakter pozabilansowy - nie wpływają na obniżenie zdolności kredytowej;
 • minimalne wymogi dokumentowe – przy typowych przedmiotach leasingu dostępne są procedury uproszczone, a w ich ramach wymaga się tylko dowodu osobistego;
 • szybkie decyzje i krótki czas załatwiania formalności;
 • możliwość dostosowania harmonogramu spłat do indywidualnych potrzeb leasingobiorcy np do sezonowości jego przychodów;
 • możliwość leasingu popularnych przedmiotów już od pierwszego dnia działalności;
 • Dzięki nam zaoszczędzisz czas na załatwienie formalności - nasze procedury są maksymalnie uproszczone, a wiele z nich wymaga jedynie podania numeru NIP i danych z dowodu osobistego.
 • Minimum inwestowania własnych środków – startujemy już od 1% wpłaty początkowej z wymogiem dokumentów rejestrowych – prościej się nie da !
 • U nas masz wybór - jeżeli nie wiesz co jest dla Ciebie korzystniejsze – leasing, kredyt czy pożyczka - to dzięki naszemu doradztwu zyskasz rzetelną ocenę Twojej sytuacji oraz najlepiej dopasowaną ofertę.
 • Jeżeli szukasz szybkości to u nas decyzję możesz mieć już w kilkadziesiąt minut.
 • Dla Twojej wygody umowy podpisujemy w wybranym przez Ciebie miejscu i czasie.
 • Będziesz miał w nas oparcie - zapewniamy szybki i rzetelny serwis w trakcie trwania umowy leasingowej oraz bezpłatne doradztwo.
 • Nie musisz martwić się dojazdami - nasza mobilna sieć sprzedaży szybko i sprawnie obsługuje Klientów z całej Polski.
 • Do nas bez problemów będziesz mógł się dodzwonić - nie będziesz skazany na korzystanie z bezosobowej infolinii w załatwieniu spraw związanych z zawartą umową.
 • Leasing w kodeksie cywilnym

  umowa leasingu została uregulowana w Tytule XVII1 (Art. 7091 – 70918), Księga III Kodeksu Cywilnego pt. Zobowiązania - Ustawa z 23.04.1964, Dz.U. z 18.05.1964 z późniejszymi zmianami. Pełna treść >>>

  Art. 7091 

  Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

  Art. 7092 

  Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

  Art. 7093 

  Jeżeli rzecz nie zostanie wydana korzystającemu w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność, umówione terminy płatności rat pozostają niezmienione.

  Art. 7094 

  • §1. Finansujący powinien wydać korzystającemu rzecz w takim stanie, w jakim znajdowała się ona w chwili wydania finansującemu przez zbywcę.
  • §2. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku.
  • §3. Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu razem z rzeczą odpis umowy ze zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego co do jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta.

  Art. 7095 

  • §1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.
  • §2. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy.
  • §3. Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.

  Art. 7096 

  Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach.

  Art. 7097 

  • §1. Korzystający obowiązany jest utrzymywać rzecz w należytym stanie, w szczególności dokonywać jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jej zużycia wskutek prawidłowego używania, oraz ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy.
  • §2. Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw rzeczy dokonuje osoba mająca określone kwalifikacje, korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o konieczności dokonania istotnej naprawy rzeczy.
  • §3. Korzystający obowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie rzeczy w zakresie określonym w § 1 i 2.

  Art. 7098 

  • §1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.
  • §2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.
  • §3. Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
  • §4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
  • §5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

  Art. 7099 

  Korzystający powinien używać rzeczy i pobierać jej pożytki w sposób określony w umowie leasingu, a gdy umowa tego nie określa - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

  Art. 70910 

  Bez zgody finansującego korzystający nie może czynić w rzeczy zmian, chyba że wynikają one z przeznaczenia rzeczy.

  Art. 70911 

  Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 §1 lub w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

  Art. 70912 

  • §1. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.
  • §2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § 1, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

  Art. 70913 

  • §1. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych.
  • §2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

  Art. 70914 

  • §1. W razie zbycia rzeczy przez finansującego nabywca wstępuje w stosunek leasingu na miejsce finansującego.
  • §2. Finansujący powinien niezwłocznie zawiadomić korzystającego o zbyciu rzeczy.

  Art. 70915 

  W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu.

  Art. 70916

   

  Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin.

  Art. 70917

   

  Do odpowiedzialności finansującego za wady rzeczy powstałe na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność, uprawnień i obowiązków stron w razie dochodzenia przez osobę trzecią przeciwko korzystającemu roszczeń dotyczących rzeczy, odpowiedzialności korzystającego i osoby trzeciej wobec finansującego w razie oddania rzeczy tej osobie przez korzystającego do używania, zabezpieczenia rat leasingu i świadczeń dodatkowych korzystającego, zwrotu rzeczy przez korzystającego po zakończeniu leasingu oraz do ulepszenia rzeczy przez korzystającego stosuje się odpowiednio przepisy o najmie, a do zapłaty przez korzystającego rat przed terminem płatności stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży na raty.

  Art. 70918

   

  Do umowy, przez którą jedna strona zobowiązuje się oddać rzecz stanowiącą jej własność do używania albo do używania i pobierania pożytków drugiej stronie, a druga strona zobowiązuje się zapłacić właścicielowi rzeczy w umówionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wartości rzeczy w chwili zawarcia tej umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego tytułu.

  Zadzwonimy do Ciebie
  Wyślij dane i oczekuj kontaktu !
  Trwa wysyłanie ...
  Dziękujemy, wiadomość została wysłana.
  Przepraszamy, wystąpił błąd w dostarczeniu wiadomości.
  Prosimy o kontakt telefoniczny.
  Doradcy w regionach
  Przyjedziemy, doradzimy !
  Kontakt z doradcą
  Przyjedziemy, doradzimy !